การเข้าสู่ระบบโดยใช้ QR Code

การเข้าสู่ระบบด้วย QR Code มีวิธีดังนี้

1. กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบด้วย QR Code” บริเวณด้านล่าง

2. แสกน QR Code โดยให้ตรงกับตำแหน่งกรอบสี่เหลี่ยม เมื่อแสกนแล้วจะเข้าสู่ระบบอัตโนมัติ