02 168 7688 - 92

Outsource Driver

3P Professional Company Limited.

Type of Job

 • Executive Driver ( พนักงานขับรถผู้บริหาร )
 • Service Center Driver ( พนักงานขับรถส่วนกลาง )

Type of Driver

 • Permanent Driver แบบประจำ พนักงานทำงานเป็นประจำต่อเนื่อง
 • Daily Driver แบบชั่วคราว พนักงานขับรถชั่วคราว หรือ พนักงานขับรถรายวัน

พนักงาน

 • จัดหา และคัดสรรพนักงานขับรถกลุ่มเป้าตามคุณสมบัติ รวมถึงการใช้ภาษาตามที่ตกลงกัน
 • จัดให้พนักงานปฏิบัติงาน ณ สถานที่และวันเวลาตามที่ได้กำหนดกัน
 • ดำเนินการให้พนักงานรับทราบและปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับ รวมทั้งระเบียบการทำงานของท่าน
 • พนักงานจะปฏิบัติงานอยู่ใต้การบังคับบัญชาของท่าน
 • มีพนักงานทดแทนจำนวนมากพอ และ/หรือเปลี่ยนทดแทนตามที่ร้องขอ
 • พนักงานมีใบอนุญาตขับขี่ และไม่ขาดต่ออายุ
 • พนักงานมีประสบการณ์ในการขับรถอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน
 • พนักงานทุกคนต้องผ่านการตรวจประวัติอาชญากร และตรวจสารเสพติด

ความรับผิดชอบ และสวัสดิการ

 • จ่ายค่าจ้าง ค่าสวัสดิการ ค่าล่วงเวลา ให้พนักงานอย่างน้อยเดือนละครั้ง
 • เป็นผู้จ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินกองทุนเงินทดแทนส่วนของนายจ้างตามกฎหมาย
 • วันหยุดวันลาให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงานและระเบียบข้อบังคับของท่าน
 • ค่าล่วงเวลาและทำงานในวันหยุดให้เป็นไปตามกฎหมายหรือเหมาจ่ายตามที่ตกลงกัน
 • พนักงานมีประกันอุบัติเหตุรายละ 120,000 บาท(พนักงานไม่เสียค่าใช้จ่าย)
 • ชุดพอร์ม ตามที่จะได้ตกลงกัน
 • เก็บรักษาใบสมัครและจัดทำบัญชีรายชื่อของพนักงานเพื่อพร้อมตรวจสอบได้ตลอดเวลา
 • พนักงานจะได้รับการผึก อบรม เพื่อพัฒนาคุณภาพตามเหมาะสมทุกปี
 • รับผิดความเสียหายตามที่จะได้ตกลงกัน
 • พนักงานไม่ต้องจ่ายเงินใดๆ ในการได้ทำงาน

พื้นที่บริการ

 • ทั่วประเทศ

We are Outsource Company Provide Outsource staff in Thailand.

ติดต่อเรา