02 168 7688 - 92

Outsource PC / Contract PC

3P Professional Company Limited.

ข้อกำหนดในการจัดหา

 • จัดหา และคัดสรรพนักงานกลุ่มเป้าตามคุณสมบัติ ซึ่งหมายรวมถึงการสัมภาษณ์ก่อนส่งพนักงานให้
 • พนักงานปฏิบัติงาน ณ สถานที่และวันเวลาตามที่ท่านกำหนด
 • ดำเนินการให้พนักงานรับทราบและปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับ รวมทั้งระเบียบการทำงานของท่าน
 • ดำเนินการให้พนักงานรับทราบและปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับ รวมทั้งระเบียบการทำงานของท่าน
 • เปลี่ยนทดแทนพนักงานตามที่ท่านร้องขอ

ความรับผิดชอบและสวัสดิการพนักงาน

 • จ่ายค่าจ้าง ค่าสวัสดิการ ค่าล่วงเวลา commission,incentive (ถ้ามี) ให้พนักงานอย่างน้อยเดือนละครั้ง
 • เป็นผู้จ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินกองทุนเงินทดแทนส่วนของนายจ้างตามกฎหมาย
 • วันหยุดวันลาให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงานและระเบียบข้อบังคับของท่าน
 • ค่าล่วงเวลาและทำงานในวันหยุดให้เป็นไปตามกฎหมายหรือเหมาจ่ายตามที่ตกลงกัน
 • พนักงานมีประกันอุบัติเหตุรายละ 120,000 บาท(พนักงานไม่เสียค่าใช้จ่าย)
 • เก็บรักษาใบสมัครและจัดทำบัญชีรายชื่อของพนักงานเพื่อพร้อมตรวจสอบได้ตลอดเวลา
 • พนักงานไม่ต้องจ่ายเงินใดๆ ในการได้ทำงาน

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 • ชุดพอร์ม ค่าธรรมเนียมการเข้าปฏิบัติงานหรือค่าอบรมของแต่ละศูนย์การค้า หรือ ค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานที่จ้างพิเศษสำหรับโปรโมชั่นต่างๆ ตามที่จะได้ตกลงกัน

ชนิดของการบริการ

 • แบบประจำ : พนักงานทำงานเป็นประจำต่อเนื่องโดยไม่มีกำหนด
 • แบบชั่วคราว : บริการเฉพาะวันหยุด วันหยุดพิเศษ ช่วงโปรโมชั่นหรือจัด กิจกรรมพิเศษ

ประกันความเสียหาย

 • จัดให้มีประกันภัยรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดขึ้นจากพนักงาน หรือตกลงกำหนดความรับผิดต่อครั้ง ตามที่จะได้ตกลงกัน
 • รักษาข้อมูลทางการค้าเป็นความลับ

ประกันความเสียหาย

 • ทั่วประเทศ