02 168 7688 - 92

Recruitment Service

3P Professional Company Limited.

ข้อกำหนดในการจัดหา

  • จัดหาพนักงานทุกตำแหน่งตามที่ต้องการ
  • ทดสอบ สัมภาษณ์ สอบประวัติ ตามข้อตกลง ก่อนส่งให้
  • รับรองผล ทดแทนตำแหน่งตามกำหนดเวลาที่ตกลงกัน
  • ดำเนินการให้พนักงานรับทราบและปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับการทำงานของท่าน