Nothing found.

ดูวิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน

ดูวิธีการใช้งานเบื้องต้นของ TIME ATTEND APP ระบบลงเวลาเข้า-ออกงานของพนักงานด้วยแอปพลิเคชันบนมือถือ HR digital platform ที่ช่วยในการบันทึก การอนุมัติ การเข้าถึงข้อมูล อย่างง่ายดายและ real-time

ติดต่อสอบถาม

Contact Us