สรรหาพนักงานตามความต้องการของลูกค้าและบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับ HR ทั้งหมด อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามกฏหมายแรงงานของประเทศไทย

เพื่อช่วยลดภาระการบริหารจัดการเงินเดือน ให้คุณมีเวลาสร้างกลยุทธ์ เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจให้มากขึ้น

ลดปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพในการสรรหาบุคลากรโดยผู้เชี่ยวชาญ ตามความต้องการของลูกค้า

App ลงเวลาเข้า-ออกงาน, ลางาน, เช็คสิทธิ์การลา, สลับวันทำงาน และอื่นๆ

แก้ไขปัญหาการจัดจ้างงาน โดยบริหารจัดจ้างงานแบบ secondment เพื่อความคุ้มค่า และความยืดหยุ่นในการขยายตลาดสู่ประเทศไทย