บริการจัดหาพนักงาน

บริการจัดหาพนักงานได้ถูกออกแบบมาด้วยแนวคิดเพื่อลดภาระแก่องค์กรของลูกค้าในทุกด้านของการบริหารงานทรัพยากรบุคคล เรามีเจ้าหน้าที่ๆสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีศักยภาพและประสบการณ์สูง สามารถทำหน้าที่บริหารงานทรัพยากรบุคคลแทนท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราทราบเป็นอย่างดีว่าการสรรหาพนักงานที่ดีมีประสิทธิภาพรวมถึงการรักษาพนักงานเหล่านั้นไว้ให้ได้มีผลอย่างมากต่อการเจริญเติบโตก้าวหน้าของธุรกิจ

ให้ผู้เชี่ยวชาญอย่างเราดูแลงานด้านการจัดหาพนักงานแทนท่านเพื่อท่านสามารถใช้เวลาในการมุ่งเน้นการพัฒนาสายงานหลักของธุรกิจได้อย่างเต็มศักยภาพ

ตำแหน่งที่เรามีความชำนาญในการจัดหา เช่น พนักงานขับรถผู้บริหาร, พนักงานขับรถส่วนกลาง, พนักงานแมสเซนเจอร์, พนักงาน office, พนักงานโรงพยาบาล และ อื่นๆอีกมามาย

ข้อดีของการใช้บริการจัดหาพนักงาน

บริการหลังพนักงานเริ่มปฏิบัติงาน

ให้พนักงานรับทราบและปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับรวมทั้งระเบียบที่ท่านได้กำหนดขึ้น

เก็บรักษาใบสมัครและจัดทำบัญชีรายชื่อของพนักงาน เพื่อให้ท่านพร้อมตรวจสอบได้ตลอดเวลา

รวบรวม จัดทำ เงินดือน ค่าล่วงเวลา รายได้ รายการหัก ทุกชนิดของพนักงาน

คำนวนภาษี ประกันสังคม เงินสะสม ตามข้อกำหนดและระเบียบของหน่วยงานและกฎหมาย

จัดทำเอกสารตามระเบียบของประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนเงินสะสม

ประสานงานพนักงานในการใช้สิทธิประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน เช่น การรักษาพยาบาล และอื่นๆ

แก้ไขปรับปรุงข้อมูลพนักงานกับประกันสังคม เช่น เปลี่ยนหรือเลือกสถานพยาบาล แจ้งเข้าออก

ทำรายงานสรุป แสดง รายรับ รายการหัก และ/หรือ จัดทำรายงานอื่นๆ ตามรูปแบบที่จะได้ตกลงกัน

นำข้อมูลรายได้สุทธิของพนักงานเข้าธนาคารเป็นรายบุคคลไม่เกินวันที่ได้กำหนด

ออกหนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือน (pay slip) แบบปกปิด หรือส่ง email

เก็บข้อมูล เงินเดือน รายได้ ลา ขาด ประวัติ พร้อมให้เรียกตรวจสอบได้ตลอดเวลา

จัดทำรายงานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ไม่ต้องเสียเวลาในการจัดหาพนักงานเองอีกต่อไป
เพราะเราสามารถสรรหาพนักงานที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดให้คุณได้