ภาพรวมฟังก์ชัน

ฟังก์ชันลงเวลาเข้า - ออกงาน ในสำนักงาน

ฟังก์ชันขอลา

ฟังก์ชันขอแก้ไขการลงเวลา

ฟังก์ชันลงเวลานอกสถานที่

ฟังก์ชันบริหารกะสลับเปลี่ยนวันทำงาน

ระบบหลังบ้าน

ฟังก์ชันลงเวลาเข้า-ออก

ใช้ระบบ GPS กำหนดรัศมีจากสำนักงาน หากอยู่นอกรัศมีจะไม่สามารถลงเวลาได้

หรือ ลงเวลาเข้า-ออกงาน ด้วย QR Code ตามรัศมีที่กำหนดไว้

ฟังก์ชันลงเวลานอกสถานที่

สามารถเลือกลงเวลาทำงานได้เหมือนการลงเวลาในสำนักงานด้วย GPS หรือ QR Code

การลงเวลาเข้า-ออกสามารถทำได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน เพื่อรองรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่หลายแห่งต่อวัน

ฟังก์ชันขอแก้ไขการลงเวลา

พนักงานสามารถขอส่งคำขอแก้ไขการลงเวลาได้ทุกที่ทุกเวลาที่มีสัญญาณ Internet

ทุกคำขอจะต้องได้รับการอนุมัติโดยหัวหน้างานจึงจะมีผล

ขอแก้ไขการลงเวลาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ real-time

ฟังก์ชันขอเปลี่ยนวันทำงาน

พนักงานสามารถส่งคำขออนุมัติสลับวันหยุด, ขอเปลี่ยนกะระหว่างพนักงานด้วยกันได้

หัวหน้างานผู้อนุมัติ สามารถดูประวัติคำขอสลับเปลี่ยนวันทำงานย้อนหลัง ทั้งรายการที่ได้รับอนุมัติ และปฏิเสธได้

ทุกคำขอจะต้องได้รับการอนุมัติโดยหัวหน้างานจึงจะมีผล

คำขอ อนุมัติ หรือ ปฏิเสธ มีผลแบบ real-time

ฟังก์ชันขอการลาต่างๆ

พนักงานสามารถขอส่งคำขอต่างๆ ได้ทุกที่ทุกเวลาที่มีสัญญาณ Internet

การขอลา สามารถเลือกประเภทการลาได้ตามที่บริษัทกำหนด

การขอลา สามารถเลือกประเภทการลาเป็นแบบรายชั่วโมงหรือรายวันได้ การขอลา สามารถแนบรูปถ่าย เช่น ใบรับรองแพทย์, เอกสารแสดงสาเหตุการลา

หัวหน้างานผู้อนุมัติ สามารถดูประวัติการ ขอลา การอนุมัติ การปฏิเสธ รวมถึงเหตุผล ย้อนหลังได้ เพื่อการพิจารณา

ขอลางานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ real-time

ระบบหลังบ้าน

แก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่บันทึกผิดพลาดโดยพนักงานได้

ดูข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ได้ทุกชนิด รวมถึงข้อมูลย้อนหลัง ประวัติพนักงาน สิทธิต่างๆ ที่มีของพนักงาน

Export ข้อมูลต่างๆ ได้ในรูปแบบ excel หรือ text file

View / Export สามารถทำได้ตลอดเวลา ไม่ต้องรอสิ้นเดือน

จัดการทุกอย่างได้โดยผ่าน “ระบบหลังบ้าน”จากหน้าจอ Computer และ Smart phone ของหัวหน้างาน

ฟังก์ชันอื่น ๆ

ฟังก์ชันดูพิกัดสถานที่ในระบบ

ฟังก์ชันเก็บประวัติข้อมูลส่วนตัว การลงเวลา และอื่นๆของพนักงาน

ติดต่อสอบถาม

Contact Us